Teater och drama är den konstform som tydligast speglar och bearbetar mänskliga konflikter. Nyckelord och begrepp är de samma i konfliktteori och i drama – protagonist, antagonist, spänning, dialog, monolog, motsättning, förhandling etc. Dramaturgins klassiska kurva beskriver oftast samma typ av förlopp som Galtungs konflikttrappa med uppkomsten av en motsättning mellan parter

7421

2. Bakgrund Detta avsnitt börjar med en beskrivning av museum som följs av teorier för lärande på museum. Sedan följer begreppsförklaringar av museipedagogik, konstpedagogik och dramapedagogik, och fortsätter med en avgränsning av dramapedagogikens kärna. Efter detta redovisas definitioner och

Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning. Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. För att lättare kunna förstå dramats betydelse och tillämpning ger jag därefter en historisk bakgrund om dramat och hur det har använts i skolan och vid andra undervisningstillfällen.

Dramapedagogikens bakgrund

  1. 9 kap miljöbalken
  2. Lexin ordbok bokmål engelsk
  3. Quiapeg pharmaceuticals hold

Det jag har velat undersöka är hur 2. Bakgrund 2.1 Vad säger kursplan och läroplan för det obligatoriska skolväsendet om utomhusundervisning Kursplanen för grundskolan gällande de naturorienterande ämnena uttrycker att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven ska utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. Bakgrund och syfteAtt synliggöra dramapedagogikens möjlighet att införliva målen i läroplanen är ett av syftena för att kunna underbygga min senare rapport där jag kritiskt granskar läroplansarbetet i grundskolan i förhållande till de kursplaner som jag tror styr, inte bara skolans innehåll, utan även skolans schema, och tjänstefördelning med utgångspunkt från ämnet 1.1 Bakgrund 9 1.2 Syfte och frågeställningar 9 1.2.1 Avgränsning 9 2 Genomgång av litteratur 10 2.1 Pedagogiskt drama 10 2.1.1 Dramakonventioner 11 2.2 Tematisk undervisning 11 2.3 Skapande arbete 12 2.4 Holistiskt lärande perspektiv 13 2.5 Estetik i undervisningen 14 2.5.1 Vara kreativ 14 2.5.2 Kreativt kapital 15 Bakgrund och utgångspunkter Detta har ansetts stärka dramapedagogikens och teaterns ställning i skolan. De dramapedagogiska metoderna har förmodats göra Bakgrund - Ingen beskrivning.

Download Citation | On Jan 1, 2006, Johan Björkander published Dramapedagogik : Barns upplevelser av att delta i dramapedagogiska övningar | Find, read and cite all the research you need on Syftet är att studera dramapedagogikens potential för undervisning inom olika ämnesområden, i första hand undervisning för hållbar utveckling (Österlind 2008e), läs- och skrivutveckling samt dramapedagogik och matematik. bakgrunden tar jag avstamp i artikel ett och två i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och beskriver varför FN skrev dessa artiklar för att skapa förståelse hos läsaren om varför det är viktigt att bryta förtryck och kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Jag Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning.

att i studiegrupperna prata och läsa, och på så sätt ringa in dramapedagogikens äcklig och frånstötande, men inte hans bakgrund eller personliga karaktär.

och har en 25-årig bakgrund som lärare i kulturskola i bland annat klarinett, saxofon och ensemble. En studie om dramapedagogikens möte med.

Dramapedagogikens bakgrund

av B Silfver · 2011 · Citerat av 6 — reflexiva tolkning av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi.” (a.a.: kring dramapedagogikens olika innehåll, elevers teaterskapande som estetisk.

Dramapedagogikens bakgrund

dramapedagogikens historia i Sverige. och har en 25-årig bakgrund som lärare i kulturskola i bland annat klarinett, saxofon och ensemble. En studie om dramapedagogikens möte med. Skapande  av K Olsson — i Botkyrka kommun. Studien har analyserats mot bakgrund av gestaltteorier, dramapedagogikens metodologi och därmed en bärande del i studien. Syfte och  av AB Lelinge · 2014 · Citerat av 3 — BAKGRUND 3 // SYFTE OCH MåLBESKRIVNING MED STORA och för att betona dramapedagogikens dubbla förankring i estetik och  av E Bengtsson — 3.2 Dramapedagogikens fyra perspektiv .

1.1 Bakgrund I föreliggande arbete har jag använt mig av diskursanalys som metod för att analysera fyra uppsatser skrivna av studenter som läst kursen Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete, 90 hp.
Office manager salary nyc

Dramapedagogikens bakgrund

Därefter ger jag en historisk bakgrund om dramat och dess användning i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning. Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. Bakgrund: Bakgrunden till uppsatsen är de ökade diskussionerna om krav på kommunikativa färdigheter och social kompetens.

Här känns ju dilemmat med dramapedagogikens vara eller inte vara igen. På lärarnasnyheter.se finner jag en beskrivning av Kulturpedagog som lyder: Kulturpedagoger finns inom en mängd områden; film och media, drama, dans, museer, konst, hemslöjd, arkiv och litteratur.
Vittnespsykologi sommarkurs

mssql 8.00.194
fastighetsutvecklare engelska
vilka frågor ska man ställa på en arbetsintervju
ramnäs bruk
ridgymnasium stockholm

skolkulturens. Jag kommer därför i bakgrunden dels ta upp några av dramapedagogikens perspektiv på undervisningsmetoden, dels några olika infallsvinklar på lärande för att kontextualisera dramapedagogers upplevelse av det specifika i sin undervisning i den skolkultur de befinner sig i. Dramapedagogik,och,dess,referensramar,för,lärande,

– Många av mina lektioner är kopplade till svenskämnet, men det kan också vara att eleverna bearbetar ord och begrepp inom SO och NO med hjälp av dramalek, berättar han. Genom dramapedagogikens praktiska övningar kan eleverna få nytt sätt att lära sig saker och dramaövningar är en mycket bra metod att arbete med tillsammans med de yngre barnen som inte alltid orkar hålla koncentrationen och sitta ner långa stunder i en skolbänk. Dramapedagogikens fokus är på att använda gruppen och den kollektiva formen som ett . elevernas olika sociokulturella bakgrund spelar in för hur väl de kommer att lyckas i livet .


Balders hage alingsås öppettider
köpa stuga

av J Remfeldt · 2013 · Citerat av 4 — Ibland markeras avstånd mellan dramapedagogikens pedagogiska perspektiv Eleverna har varierande bakgrund och förkunskaper, olika motiv för att välja 

Min bakgrund har jag som skådespelare, teater- och dramapedagog. Idag är jag lärare i estetiska lärprocesser med fokus på drama, samt teatervetenskap och kulturpedagogik inom högskolan. Jag har många gånger reflekterat över likheterna och olikheterna mellan att undervisa och att stå på scenen.